هدف از تدوین استاندارد ۵۶۰۱  تعیین الزامات کارگاههای می باشد که در موارد زیر فعالیت می نماید.

استاندارد بازرسی از کارگا ههای خدمات خودورهای گاز سوز CNG برای کارگاه های با شرایط ذیل تدوین گردیده است

۱-تجهیز خودورها به سامانه گاز طبیعی فشرده برای استفاده از این سوخت در موتور خودرو

۲- تعمیر و عیب یابی خودروها با سوخت گاز طبیعی فشرده

۳- بازرسی ادواری خودروها با سوخت گاز طبیعی

در این استاندارد همچنین الزامات مربوط به کارکنان نیز بیان شده است .

 


12bolivia_talleresgobierno_acuerdo2003web