تست و بازرسی مخازن تحت فشار

تست و بازرسی مخازن تحت فشار ، فقط بر عهده یک نفر نیست بلکه بازرسی که وظیفه تست مخازن تحت فشار  رابرعهده  دارد با همکاری یک گروه کاری که همگی در تمامی مراحل و با دقت بالایی نظارت و بازرسی می کنندهمراه است.تیم بازرسی مخازن تحت فشار بر تمام مراحل  تست مخازن تحت فشار نظارت دارند.گروه کنترل کیفی و بازرسی مخازن تحت فشار شامل افراد زیر می باشد:
پرسنل ،اسناد ، مدارک و پروسیجر، استانداردهای مورد استفاده جهت طراحی  و غیرهبازرسی مخازن تحت فشار بسیار حساس می باشد زیرا کوچکترین خللی یا نقصی در مخازن تحت فشار باعث بروز فجایع بزرگی می شود.تست مخازن تحت فشار هر چند وقت یکبار انجام می شود و مخازن تحت فشار بایستی از نظر ایمنی مورد تست و بازرسی قرار بگیرند.

22

تست مخازن تحت فشار

یک نوع دیگر تست مخازن تحت فشار  ,تست بر روی درزهای جوش داده شده مخازن است .ابتدا بر روی نقاط جوش داده شده گچ می زنند و بعد از خشک شدن گچ ها بر روی آنها  گاز اکسید کربن تحت فشار قرار می دهند.در هر کجای نقاط گچ کاری شده ترک بوجود بیاد یا گچ کنده شود نشانه این است که به خوبی جوشکاری نشده است.گاهی مخازن تحت فشار را از مایعاتی مانند آب پر می کنند به حدی که مخازن تحت فشار باید فشار را تحمل کنند و به وسیله پمپ مخزن را تحت فشار قرار می دهند و ایجاد رطوبت نشانه اختلال در مخازن است.

مخازن تحت فشار به دلیل قرارگیری در حرارت بالا و فشار وارده بر این مخازن نیازمند بازرسی های دقیق و فنی خواهد بود , بازرسی مخازن تحت فشار توسط کارشناسان زبده کارن به انجام خواهد رسید.

و در رابطه با تست بازرسی مخازن تحت فشار تمامی تست ها موبه مو اجرا خواهد شد و از این بابت لازم به هیچگونه نگرانی نخواهید داشت.

تست و بازرسی مخازن تحت فشاراز لحاظ امنیتی باید در فواصل زمانی متعددی انجام گیرد تا عیب های احتمالی مخازن در این تست ها مشخص گردد و نسبت به تعمیر مخازن تحت فشار سریعا” اقدام نمایید.

download pressure-tank_vessel_1