چشم انداز

سرآمد شدن در زمینه ارایه خدمات بازرسی

جلب رضایت مشتریان و تبدیل شده به مشتریان وفادار.

توسعه و توانمند سازی ارایه خدمات بازرسی

بهبود مستمر و ارتقای سطح کیفی خدمات

گسترش توانمدسازی هایبرای تحقق بازرسی های تکنولوژی های برترو مطرح شدن در سطح بین المللی

 

ماموریت

ایمنی

هوشمندی

سبز

 

ارزشها

درستکاری و شفافیت در کلیه فعالیتها

امانت داری و رازداریدر جهت حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان

صداقت در معرفی و ارایه توانمدی هی واقعی سازمان

رعایت بی طرفی و استقلال در گزارش های بازرسی

عدم ارتشا و اخذو یا پرداخت رشوه در کلیه فعالیتها

رعایت نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

ارزشمند شمردن منابع انسانی