شرکت فرآیند میزان ایرانیان تعهد می نماید خدمات بازرسی و سایر خدمات وابسته را به صورت حرفه ای با کیفیت بالا و قابل قبول در سطح جهان با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی و سایر منابع و مراجع معتبر علمی به مشتریان ارائه نماید.

شرکت فرآیند میزان ایرانیان امیدوار است مشتریان، او را  یک تیم وظیفه شناس ، مسئول ، خلاق  و حرفه ای بشناسند. از آنجا که برآورده شدن الزامات مشتری اصلی ترین هدف این واحد بازرسی می باشد، لذا در این راستا سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO/IEC 17020:2012 مستقر و اجرا می گردد.

این شرکت با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات صحیح ، دقیق ، سریع و متناسب از نظر قیمت و با بکارگیری اصول زیر ، اهداف کیفی خود را محقق می نماید.

بکارگیری افراد توانمند و دارای صلاحیت در سازمان ، برای اطمینان از انجام صحیح و دقیق بازرسی ها

ایجاد انگیزش ، ارتقای سطح مهارت و کارآیی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر.

توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با بازرسی ، از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات.

بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و عملکرد های سازمان.

پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.

استفاده از آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده ملی و بین المللی .

برای دستیابی به این موارد ، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17020:2012 طراحی گردیده و مدیر ارشد اجرایی هر واحد عملیاتی این مجموعه خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را برای تحقق اهداف ، برآوردن الزامات این استاندارد و همچنین بهبود فعالیت های شرکت فراهم آورد.

شرکت فرآیند میزان ایرانیان سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات این استاندارد و متناسب بودن با نوع فعالیت های خود در جهت تضمین کیفیت نتایج بازرسی و خدمات بهتر به مشتریان ایجاد و مستقر نموده است.

مدیریت اجرایی هر یک از واحدها با ایجاد تعهد نسبت به اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و تاکید به بهبود مستمر درفعالیت­های این واحد، اثربخشی فعالیت­های مرتبط را در تطابق با استاندارد ISO/IEC 17020:2012 افزایش می دهد.

مدیر عامل خود را ملزم به اجرای دقیق این خط مشی می نماید و از كلیه همكاران انتظار دارد كه همین رویه را در پیش گیرند.