خدمات آموزشی

آموزش به عنوان ابزاری جهت انتقال دانش و تجربیات و افزایش سطح علمی کارکنان جهت رسیدن به مقاصد سازمان می باشد. آکادمی شرکت بین المللی بازرسی فرآیند میزان ایرانیان (فرما) با این هدف آموزش های ذیل را ارائه می نماید. دوره های آموزش مدیریت کیفیت دوره های سیستم مدیریت کیفیت عمومی, ISO9001:2008 دوره های مدیریت…

جزئیات