بازرسی ادواری خودروهای گازسوز(CNG)

با وجود طی بیش از یک دهه از نصب و تردد خودرو های گازسوز بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز با وجود معرفی متولیانی در این زمینه هنوز سروسامان نیافته است. بر این اساس وزارت کشور، وزارت نفت، مرکز معاینه فنی و در نهایت شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران در دوره‌های مختلف به‌عنوان متولی…

جزئیات