بیش از نیمی از اتفاقات و آسیب دیدگی های کودکان در زمین های بازی ناشی از سقوط و زمین خوردگی است . بنابراین استفاده از سطوح حفاظتی و نرده های مناسب در سطح زیرین ، اطراف زمین بازی، و ایمن سازی وسایل می تواند در کاهش حوادث تاثیر بسزایی داشته باشد . سطح زیر وسایل…

جزئیات